You are here

Estudis i guies

Promotors:

L’associacionisme és cabdal a l’hora de vertebrar qualsevol societat. Les activitats, les accions i els projectes portats per les entitats associatives, així com els serveis que presten als ciutadans, ajuden a estructurar socialment, econòmicament i culturalment territoris i poblacions.

Tanmateix, aquesta capacitat integradora i vertebradora, aquesta capacitat de generar benestar, topa també, com en molts altres camps, amb el fet fronterer. Efectivament, els límits dels Estats i les competències pròpies en el cas sudcatalà, amb els diferencials administratius, jurídics i fiscals que suposen, marquen una línia divisòria que dificulta les relacions i els projectes entre associacions a banda i banda.

El treball que teniu entre les mans, realitzat per uns professionals del ram, tant del nord com del sud, pretén ajudar a superar tots aquests entrebancs i problemes d’encaix en matèria de cooperació transfronterera entre associacions. Especialment al si del territori de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, que abraça les comarques de Catalunya de la demarcació de Girona i de la Catalunya Nord, una zona que té vocació, més que cap altra, per establir unes relacions de proximitat per damunt la frontera pirinenca.

La guia consta d’una part teòrica que permet conèixer les realitats administratives respectives i d’una part pràctica que proposa unes solucions concretes per a cada situació de cooperació transfronterera associativa.

Esperem que aquest treball, alhora sintètic i aprofundit, també fruit d’una col·laboració transfronterera ,us sigui profitós i ajudi a desenvolupar, tant quantitativament com qualitativament, la cooperació entre uns territoris que només uns revolts de la Història van separar.

El present informe ha estat realitzat en el marc de l’Acord-Marc de Cooperació transfronterera entre el Consell General dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya, signat el 29 de juny del 2006, i del Conveni específic 2006-2007 que l’aplica, de la mateixa data, que preveu “estudiar la viabilitat de la creació de línies transfrontereres de transports públics, així com els seus impactes derivats”.

L’Institut d’Estudis Territorials ha desenvolupat l’encàrrec, formalitzat mitjançant el Conveni de col·laboració entre la Direcció General d'Acció Departamental del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Territorials, de 7 de maig del 2008.

En la redacció hi ha intervingut Rafael Giménez Capdevila i Kerstin Burckhart, amb la col·laboració de Valerià Paül i Virginie Cellier.

Aquest treball, que ha estat realitzat entre octubre de 2007 i juliol de 2008, ha estat encarregat a la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) i a la Universitat de Girona (UdG) per la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals.

En el marc de l'estructuració de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronter, aquest estudi té com a objectiu  acompanyar  la  definició  i  l'emergència d'un  projecte  de  territori  transfronterer  basat  en  la realitat d’una conca de vida compartida entre el departament dels Pirineus Orientals i les comarques de Girona.

Aquest treball es compon inicialment d'un diagnòstic transfronterer inèdit que ha de permetre al futur Eurodisticte disposar d'una mirada de 360° i compartida sobre aquest territori.

Aquest coneixement inicial i les constatacions efectuades en aquesta primera part permeten en una segona fase presentar els reptes que es posen al territori transfronterer, als quals corresponen un cert nombre de temàtiques claus de cooperació transfronterera. Cada temàtica dóna una sèrie de projectes transfronterers  (en  forma  de  fitxes)  que  han  de  constituir  un  sòcol  d'accions  concretes  a  establir, responent als diferents reptes identificats pel territori.

En una part final, aquest estudi és també una ocasió per pensar el mode d’organització transfronterera de l’ens que tindrà la capacitat de conduir l’Eurodistricte, tant a nivell polític, com tècnic i jurídic.

Aquest estudi ha permès realitzar nombrosos contactes per telèfon i més de seixanta entrevistes amb actors de diferents nivells de competència d’una banda i altra de la frontera (la llista figura a l’annex). A tot ells s’agraeix la seva col·laboració. 

Aquest informe, coordinat per la MOT i realitzat de manera simultània en dos idiomes (francès i català), és el treball d’Olivier DENERT, director de projecte a la MOT, de Jean RUBIÓ i de Ludivine SALAMBO encarregats  de  missió  a  la  MOT,  de  Margarida  CASTAÑER  i  VIVAS,  Directora  de la Càtedra  de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, d’Obdúlia GUTIÉRREZ i JARAMILLO i de Jaume FELIU i TORRENT, investigadors de la UdG.

L’estudi que es presenta a continuació ha estat realitzat durant els mesos de maig a octubre de 2008, en tot allò que afecta les comunicacions postals i telefòniques de l’àmbit territorial de les comarques de la demarcació de Girona i del departament dels Pirineus Orientals.

L’encàrrec de la Generalitat de Catalunya, a través de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, i del Conseil Général des Pyrénées-Orientales, va ferse a l’empresa consultora atcsig, que a més dels seus propis consultors, ha comptat amb la col·laboració d’en Jean-Pierre Gensane, per tot allò que afecta al vessant septentrional de la frontera.

Per aquesta raó, la redacció original de l’estudi és bilingüe (català-francès), tot i que l’entrega final de l’informe es realitza en català per la Generalitat de Catalunya i en francès pel Conseil Général des Pyrénées-Orientales.

La metodologia de l’estudi s’ha centrat principalment en la realització d’entrevistes amb els agents involucrats, especialment operadors dels sectors implicats i agents del territori que viu l’experiència transfronterera en primera persona.

Pretenem agrair especialment la col·laboració dels serveis postals francesos i espanyols en els mostreigs realitzats especialment per aquest estudi, així com els agents del territori que han mostrat el seu interès, com a afectats per la problemàtica, en aquest estudi.